ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στη Δ/νση  Κ. Καραμανλή 141,  Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2020 © Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης - Developed by My Company Projects | Hosted by Stakaman.gr