Έντυπο Αίτησης – Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Προκήρυξης ΣΟΧ 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2022

Oι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) στην Δ/νση Κ. Καραμανλή 141

2020 © Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης - Developed by My Company Projects | Hosted by Stakaman.gr